70kg Round 1 Jason Tsirtsis (Chicago RTC) vs. Frank Molinaro (NLWC)

70kg Round 1 Jason Tsirtsis (Chicago RTC) vs. Frank Molinaro (NLWC)

70kg Round 1 Jason Tsirtsis (Chicago RTC) vs. Frank Molinaro (NLWC)