picture of Klein Oak Takedown Tournament

Klein Oak Takedown Tournament on Oct 29, 2016 in Spring, TX.